لايحه حمايت از محيط بانان و جنگل بانان مصوب ١٣٩٩

دانلود قانون حمايت قضائی و بيمه ای از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگلبانی

لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩

دانلود لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩

0 Comments

دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندان ھا

در اجرای بند ۶۴ سیاست ھای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب 1394/09/04 مقام معظم رھبری « مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی «دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندانھا» به شرح مواد آتی است: ماده ١ اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به […]

0 Comments

دفاع در قبال اتهام معامله به قصد فرار از دین

در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که حسب شکایت شاکی خصوصی، به اتهام معامله به قصد فرار از دین تعقیب شده و پرونده اتهامی وی در دادسرا یا دادگاه، مطرح رسیدگی باشد. برای دفاع در قبال چنین اتهامی باید توجه داشته باشیم که بزه معامله به قصد فرار از دین، […]

0 Comments

مزاحمت از حق

چكيده: دعوای رفع مزاحمت از حق در صورتی قابلیت استماع را دارد که فردی بدون این که مال را از تصرف مالک خارج کند مزاحم اعمال حق وی باشد. تاریخ رای نهایی: 1392/06/26 شماره رای نهایی: 9209970220600745 رای بدوی: درخصوص دادخواست آقای س.ک. به وکالت از خانم م. ط. به‌طرفیت خانم ش.ط. به‌خواسته #رفع_مزاحمت از […]

0 Comments

موانع مشروع برای تمکین

حق سکونت زن و خودداری از تمکین در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید . اگر مطابق ماده 1114 ق. م حق تعیین منزل به زوجه داده […]

0 Comments

ملاک در احراز ضرب و جرح موجب عسر و حرج زوجه، عرف محل زندگی زوجین است که دادگاه می تواند این موضوع را از طریق استماع شهادت شهود احراز کند.

مستندات: بند 4 ماده 1130 قانون مدنی تاریخ رای نهایی: 1393/11/20 شماره رای نهایی: 9309970925700116 رای دیوان فرجام‌خواهی خانم س.ف. با وکالت خانم الف.م. به طرفیت آقای س.س. نسبت به دادنامه 300513 – 26/5/93 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که به موجب آن دادنامه شماره 101339 – 13/9/92 شعبه 110 همدان مبنی […]

0 Comments

جدیدترین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه مشورتی: ۱۳۹۷/۹/۲۶-۷/۹۷/۲۶۴۱ شماره پرونده: ۲۳۷۹-۱۳۹-۹۶ ح نظریه مشورتی اداره حقوقی: ۱ ) درصورتی که در شرط داوری، رجوع به داور مرضی الطرفین قید شده باشد وطرفین به داور معینی تراضی ننمایندبا توجه به اینکه رجوع به داوری مطلق نبوده بلکه مقیدبه تراضی طرفین برشخص داوربوده است بنابراین چنانچه تراضی ننمایندبا عنایت به ملاک […]

0 Comments

دفاع در قبال دعوی زوجه به خواسته سلب حضانت از فرزند مشترک قبل از پایان هفت سالگی

در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که با در دست داشتن نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر ما مراجعه و عنوان می دارد که همسرش (زوجه) با مراجعه به دادگاه خانواده، دعوایی به خواسته سلب حضانت از وی به لحاظ عدم صلاحیت اخلاقی مطرح کرده و مدعی شده است […]

0 Comments

عدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.

عدم ثبت رسمی هبه اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست. تاریخ رای نهایی: 1391/10/27 شماره رای نهایی: 9109970220801312 ✅رای بدوی در خصوص دعوی آقای ه.ف. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم ک.م. با وکالت آقای ک.ح. به‌ خواسته تنفیذ و اعلام رجوع از هبه و استرداد عین […]