0 Comments

دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندان ھا

در اجرای بند ۶۴ سیاست ھای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب 1394/09/04 مقام معظم رھبری « مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی «دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندانھا» به شرح مواد آتی است: ماده ١ اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به […]