تلفن

02166565403

Email

info(@)mehrdadlaw.ir

Menu

جدیدترین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

0 نظر

شماره نظریه مشورتی:
۱۳۹۷/۹/۲۶-۷/۹۷/۲۶۴۱

شماره پرونده: ۲۳۷۹-۱۳۹-۹۶ ح

نظریه مشورتی اداره حقوقی:

۱ ) درصورتی که در شرط داوری، رجوع به داور مرضی الطرفین قید شده باشد وطرفین به داور معینی تراضی ننمایندبا توجه به اینکه رجوع به داوری مطلق نبوده بلکه مقیدبه تراضی طرفین برشخص داوربوده است بنابراین چنانچه تراضی ننمایندبا عنایت به ملاک ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی ۷۹ رسیدگی به اختلاف، در صلاحیت دادگاه ،خواهدبود

۲) درصورت امتناع یکی از طرفین از معرفی داوراختصاصی خود وتعیین داور توسط دادگاه، اختیارطرف ممتنع در معرفی داوراز سوی دادگاه اعمال شده است و وی نمی تواند داور دیگری را معرفی کند مگر آنکه باطرف دیگر در اینخصوص تراضی کند
منبع: @kamal_lawyer