تلفن

02166565403

Email

info(@)mehrdadlaw.ir

Menu

مطالبه مهریه به نرخ روز

0 نظر

با سلام خانمی هستم 70 ساله و چیزی نزدیک به 40 سال است که از ازداوج من و همسرم می گذرد مهریه ام در آن زمان مقداری پول تعیین شده حالا می خواهم بدانم به چه میزانی مهریه به من تعلق می گیرد به همان مبلغ یا بیشتر ؟

در پاسخ به شما باید گفت که در صورتی که مهریه وجه رایج تعیین گردیده باشد بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب مورخه 13/2/1377 هيات محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي‌باشد:مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل تقيسم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهريه در حال حاضر

به طور مثال اگر ازدواج شما با مبلغ مهريه 000/200 ريال در سال 1352 تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأديه گردد، براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذيل استفاده مي‌گردد:

مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 تقسيم بر عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهريه در حال حاضر (سال 1389)

بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول ذیل آمده است:

200000ريال ×03/203 تقسیم بر47/0 = 745/395/86 ريال ارزش مهريه در حال حاضر (سال 1389)

در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأديه) معادل 745/395/86 ريال مي‌باشد. بديهي است كه تا سال 1389 به پايان نرسد، صورت كسر فوق، شاخص سال 1388 يعني عدد 03/203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جايگزين شاخص 1388 خواهد گرديد.