بیوگرافی

1) چهارده سال سابقه وکالت

2) ده سال انجام امور تخصصی وکالت شرکت های نفتی و پیمانکاری از جمله سرمایه گذاری صنعت نفت، ره گستر نفت، خدمات حفاری صنایع نفت، پتروشیمی امیرکبیر، سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج و بانک های آینده، اقتصاد نوین، شهر، و تخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

3) کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

4) انجام دعاوی حقوقی به صورت انفرادی و گروهی در کلیه زمینه های حقوقی ، ثبتی ، کیفری ،خانوادگی ،ثبت احوال ،ثبت اسناد ، بیمه های کارگر و کارفرما ، اعم از خدمات درمانی و تامین اجتماعی و….