دانلود ها

  • کتاب قانون تجارت – (منبع بانک مرکزی ج.ا.ا)

    قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. قانون تجارت برای اولین بار در سال ۱۳۰۳ تصویب شد . این قانون شامل ۳۷۸ ماده بود که در سال ۱۳۱۱ منسوخ شد و قانون جدیدی جایگزین شد . در سال ۱۳۴۷ قانونی مشتمل بر ۳۰۰ ماده که مربوط به امور شرکت های سهامی بود تصویب شد . این ۳۰۰ ماده جایگزین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون سال ۱۳۱۱ شد. این قانون بر اساس قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه ترجمه و تهیه شده است .

 

 

 

  • قانون کار جدید و جزییات قانونی قرارداد کار + آخرین تغییرات (منبع سایت بید برگ)

    اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد.

 

دانلود اوراق قضائی