تلفن

02166565403

Email

info(@)mehrdadlaw.ir

Menu

ملاک در احراز ضرب و جرح موجب عسر و حرج زوجه، عرف محل زندگی زوجین است که دادگاه می تواند این موضوع را از طریق استماع شهادت شهود احراز کند.

0 نظر

مستندات:
بند ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۱۱۶

رای دیوان

فرجام‌خواهی خانم س.ف. با وکالت خانم الف.م. به طرفیت آقای س.س. نسبت به دادنامه ۳۰۰۵۱۳ – ۲۶/۵/۹۳ صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که به موجب آن دادنامه شماره ۱۰۱۳۳۹ – ۱۳/۹/۹۲ شعبه ۱۱۰ همدان مبنی بر قبول دادخواست زوجه به طلاق به علت حصول عسر و حرج به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد را نقض و حکم به رد دعوی خواهان اولیه صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات طرفین در مراحل دادرسی به جهات ذیل دارای منقصت می‌باشد. عسر و حرج زوجه مستنداً به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی در این پرونده به دو علت مستقل و جدا از هم اشاره شده؛ که هر کدام به تنهایی در صورت تحقق موجب عسر و حرج بوده: الف – ترک انفاق زوج نسبت به زوجه، که این امر محقق شده، یعنی مستنداً به ماده ۱۱۲۹ زوجه به محکمه مراجعه نموده و حاکم شوهر را اجبار به پرداخت نفقه نموده و وی استنکاف نموده است، به حدی که شعبه در اجرای ماده ۲ محکومیت های مالی به علت عدم پرداخت نفقه دستور جلب وی را صادر نموده است. ب- ایراد ضرب و جرح، در این خصوص هر چند زوجه ملزم به رجوع به محکمه می‌باشد، جهت اثبات ادعای خود، ولی مستفاد از بند ۴ ماده ۱۱۳۰ ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، قانونگذار با عنایت به لغت عرفاً سعی دارد موضوع را به تشخیص جامعه محل زندگی زوجین محول نماید، که شهود نیز در محدوده اطلاعات خود شهادت داده اند، لذا چنانچه اطلاعات ناکافی باشد امکان تکمیل آن جهت اقناع قضایی فراهم است. لذا مستنداً به بند ۲ و ۵ از ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت بند الف از ماده ۴۰۱ همین قانون، ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته، پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه منقوض رأی فرجام‌خواسته ارجاع می‌گردد.
منبع: اعضاء معاون شعبه ۴۲دیوان‌عالی‌کشور/پژوهشگاه قوه قضائیه