تلفن

02166565403

Email

info(@)mehrdadlaw.ir

Menu

شرط ثالث بودن داور

0 نظر

در داوریطرفين به جاي مراجعه به دادگاه، روش حل‌ اختلاف خصوصي را براي حل منازعه محقق يا احتمالی خود انتخاب مي نمايند.

يكي از اوصاف مهم داوری، شرط بيطرفي و استقلال (Impartiality and independence) #داور می باشد.

شرط ثالث بودن داور نسبت به طرفين داوری از نتايج اوليه اصل معنونه و ضامن تحقق عدالت می باشد. با اينكه در قوانين موضوعه به صراحت نصی در مورد ثالث بودن داور مقرر نشده ولی اين به معني اباحه امر نبوده بلكه از باب بداهه مي باشد. ماده ٤٥٨ ق.ا.د.م مبني بر لزوم تعيين مشخصات داور (عدم لزوم تعيين مشخصات در صورت طرف دعوی بودن داور)، ماده ١٢ قانون داوری تجاری بين المللی مبنی بر قابل جرح بودن داور در خصوص ترديد موجه در خصوص بيطرفي و استقلال داور، نظم‌عمومی، عدالت… مي تواند مثبت شرط جوهری ثالث بودن داور نسبت به طرفين منازعه باشد.

منبع: @arayeghazayi