تلفن

02166565403

Email

info(@)mehrdadlaw.ir

Menu

برهم زدن نامزدی

0 نظر

جوانی هستم 28 ساله یکسال قبل به خواستگاری دختر خانمی رفتم اکنون پس از یکسال به این نتیجه رسیده ایم که از نظر خانوادگی و سطح فرهنگی هیچگونه تفاهمی با همدیگر نداریم ازاینرو قبل از عقد رسمی قصد بر هم زدن نامزدی را داریم البته باید بگویم که در جلسه خواستگاری در خصوص  میزان مهریه نیز خانواده ها به توافق رسیدند حال می خواهم  بدانم  در صورت بر هم زدن نامزدی چه آثار حقوقی را برای من خواهد داشت ؟

  دوران نامزدی برای شناخت هر چه بیشتر طرفین نسبت به یکدیگر تعیین گردیده که اگر طرفین با جمع بندی و بر اساس عقل و منطق و به دور از احساسات آنی تصمیم بر قطع رابطه نامزدی قبل از ازدواج بگیرند می توان گفت به نوعی این تصمیم پیشگیری قبل از درمان است .حال در جواب سئوال مطروحه ابتدا باید گفت قبل از اجرای صیغه نکاح ، هیچ نوع علقه و رابطه حقوقی بین طرفین بوجود نمی آید هرچند که طرفین یا خویشان آنها برای مهریه به توافق رسیده باشند . قانونگذار هر گونه علقه والزامی را قبل از اجرای عقد نکاح بلا اثر می داند همچنین  ماده 1035 قانون مدنی می گوید : (( وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.بنابراین هر یک از زن ومرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند وطرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او رامجبور به ازدواج کرده ویا از جهت صرف امتناع از وصلت ،مطالبه خسارتی نماید)).  البته منظور از این خسارت که در این ماده آمده است غیر از خسارت ناشی از مخارجی است که برای نامزدی صورت گرفته ، اینگونه خسارات قابل مطالبه است ولی چنانچه یکی از طرفین به خاطر صرف امتناع طرف مقابل از ازدواج ، مطالبه خسارت کند ، بموجب ماده 1035 اقسام اینگونه خسارت قابل مطالبه نیست. در خصوص هدایای نامزدی هم که امری بدیهی است باید گفت  مطابق ماده 1037 قانون مدنی (( هر یک از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور،هدایایی را به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند .اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد)), اموالی را که عادتاً قابل نگهداری است مانند طلا و زیور آلات بنحو مطلق هدیه نمی کندبلکه به شرط وقوع عقد ازدواج آنها را هدیه می دهند بنابراین چنانچه ازدواج به عللی مانند فوت طرفین تحقق نیابد ، مال هدیه شده قابل برگشت است .شایان ذکر است چنانچه نامزدی بعلت فوت احد از طرفین بهم بخورد وعین هدایای نامزدی موجود باشد قابل استرداد است .