خدمات تخصصی حقوقی در شرایط عمومی پیمان ها

خدمات تخصصی در شرایط عمومی پیمان

ماهیت قراردادها و پروژه های پیمانکاری به گونه ای است که حجم زیادی از مدارک و مستندات را به خود اختصاص می دهد .این مستندات اعم از موافقت نامه پیمان ،مدارک فنی و صورتجلسات می باشد . از طرفی عوامل و افراد متعددی نظیر کارفرما ،پیمانکار ،مشاور،پیمانکاران جزء ،سازندگان وجود دارند که در موارد زیادی دارای تعارض منافع هستند و به همین دلیل ایجاد اختلافات و دعاوی امری اجتناب ناپذیر است .

موسسه حقوقی مهر داد برنا خرد مفتخر است  با اتکا به سوابق خود و با بهره گیری از تجربیات و تخصص تیم تخصصی اعم از وکلا ،کارشناسان و مهندسان در زمینه شرایط عمومی پیمان  به صورت مستمر و موردی خدمات مشاوره حقوقی فنی خود را از مرحله قبل از انعقاد پیمان تا پایان اجرای قرارداد و عنداللزوم مشاوره ،وکالت و دفاع از حقوق پیمانکاران و کارفرمایان در زمینه های مختلف از جمله موارد زیر را به متقاضیان و پیمانکاران ارائه می نماید .

 

 • ارایه مشاوره به کارفرمایان و پیمانکاران از زمان قبل از انعقاد پیمان تا اتمام پروژه
 • کلیه موارد مربوط به قراردادهای پیمانکاری اعم ازدو جانبه ،سه جانبه ،EPC ،EPCF ، BOT،MC ،…
 • کلیه موارد مربوط به موافقت نامه ،شرایط عمومی و خصوصی پیمان
 • موارد مربوط به اعمال مواد ۴۶،۴۷ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان
 • موارد مربوط به تعلیق قرارداد با توجه به ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان
 • موارد مربوط به امور داوری بر اساس ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان
 • موارد مربوط به تاخیرات ،وجود معارض ،کاهش کاری،اضافه کاری،اقلام فاکتوری ،ستاره دار و..
 • موارد مربوط به امور مالی و آزاد سازی سپرده ها و ضمانتنامه ها
 • موارد مربوط به پیمانهای خاص نظیر فهرست بهایی ،زیربنایی،سرجمع ،فهرست خاص و..
 • کلیه موارد مربوط به شرایط خصوصی پیمان
 • کلیه موارد مربوط به قراردادهای خاص و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی